Zwroty i wymiany

Zwrot

Zwrot jest możliwy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania paczki. Przed odesłaniem zamówionego towaru prosimy o wysłanie informacji o zwrocie na adres email lub kontakt telefoniczny.
Zwracane produkty prosimy odesłać wraz z paragonem oraz numerem konta bankowego na adres: VIVIR Agata Gajda, ul. Rolnicza 59A/8, 93-328 Łódź. Odesłanie paragonu nie jest konieczne, jednak może przyspieszyć procedurę zwrotu należności. Mogą Państwo dołączyć do zwracanych produktów formularz zwrotu, który ułatwi identyfikację zamówienie i przyspieszy zwrot. 

Zwracane produkty muszą być zwrócone w stanie w jakim zostały dostarczone. Nie mogą posiadać żadnych śladów użytkowania (zapachu perfum, plam, śladów prania). Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przymiarki jasnych rzeczy. Może się zdarzyć, że na odzieży pozostaną ślady fluidu lub szminki.

Po sprawdzeniu produktów i danych klienta pieniądze za zakup odsyłane są w ciągu maksymalnie 14 dni na podany przez klienta numer konta.

Wymiana

W przeciągu 14 dni kalendarzowych możesz wymienić zakupiony produkt na inny kolor, rozmiar lub model. W pierwszej kolejności sprawdzić czy jest on dostępny na naszej stronie internetowej. Jeżeli tak poinformuj nas telefonicznie lub mailowo, abyśmy zarezerwowali wybrany przez Ciebie w ramach wymiany model. Odeślij paczkę ze zwracanym produktem na nasz adres. Po otrzymaniu Twojej przesyłki niezwłocznie odeślemy wymieniany produkt ponownie na Twój adres. 


POLSKI LOOK, ul. Rolnicza 59A/8, 93-328 ŁÓDŹ

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

POSTANOWIENIE WSTĘPNE

 

 1.  Sklep internetowy POLSKI LOOK dostępny pod adresem internetowym www.polskilook.pl prowadzony jest przez Agata Gajda prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VIVIR, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8272158831, REGON 367545420

 

 2.  Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

DEFINICJE

 1.   Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2.    Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VIVIR, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8272158831, REGON 367545420

 1.     Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2.     Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.polskilook.pl
 4.     Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5.     Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7.     Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8.     Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9.   Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10.   Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11.   Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12.   Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

KONTAKT ZE SKLEPEM

 

 1.     Adres Sprzedawcy: 93-328 Łódź, ul.Rolnicza 59A/8
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@polskilook.pl
 3.     Numer telefonu Sprzedawcy: 577 700 230
 4.     Numer fax Sprzedawcy …………………….
 5.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 33 1050 1461 1000 0092 4422 5141
 6.     Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym        paragrafie.
 7.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-21

 

§ 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3.     włączona obsługa plików cookies,,
 4.     zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

INFORMACJE OGÓLNE

 1.   Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2.   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.   Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§ 6

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 

 1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 § 7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.   zalogować się do Sklepu
 2.   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3.   zalogować się
 4.   kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 5.   wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 § 8

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

  

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,                                                                                                      Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pobranie                                                                                                                            
 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy                                                                                                         
 3. Płatności elektroniczne.                                                                                                                                   
 4. Płatność kartą płatniczą.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3.     W przypadku wyboru przez Klienta:                                                                                                                      a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.                                                                   
 4.     b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5.     Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6.     A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 7.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 1.     Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:                                                         a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.                                                                                               b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,                          
 1.                                                                                                                                                                                                     7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

                                      8.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Staramy się, żeby zdjęcia w naszym sklepie jak najlepiej oddawały kolorystykę i wygląd oferowanych modeli. Mimo, że wymiary każdego produktu w każdym rozmiarze umieściliśmy w opisie produktu, może się zdarzyć, że otrzymany model nie leży dobrze lub jest nieodpowiedni z innych powodów. Bez podania przyczyny istnieje możliwość wymiany lub zwrotu danego towaru. Obydwa rozwiązania są proste do wykonania. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

 

 1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4.     W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1.     Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 1.     W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2.     Skutki odstąpienia od Umowy:                                                                                                                                                                        
 3.  W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą                                                                                  
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.                                                                                                                                                 
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.                                            
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.                                                                                                                            
 7. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.                                                                                                                                                            
 9.  Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:                        

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,   

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, 

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

REKLAMACJA I GWARANCJA

 

 1.     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę)  jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

 § 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.        
 4.  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.                                                                                                                                                            
 5.  Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez właściciela sklepu firmę VIVIR AGATA GAJDA, Rolnicza 59A/8 , 93-328 Łódź, NIP 8272158831, REGON 367545420.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy – wysłania zamówienia oraz – jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach (newsletter).

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Wyjątek stanowią systemy płatności Przelewy24 i DotPay, które przetwarzają płatność. Posiadają one własny regulamin, który należy potwierdzić w momencie korzystania z serwisu.

Przekazane dane są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)).

Dane przekazywane w procesie zakupu i rejestracji w naszym sklepie są zabezpieczone przez. Zakupy są w pełnie bezpieczne i gwarantują, że Państwa dane nie mogą być wykradzione i użyte przez inne firmy.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 § 14

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Zdjęcia produktu w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu, z uwagi na możliwość odmiennego odwzorowanie kolorów na wyświetlaczach sprzętu wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej